1. Nyitó
 2. GYIK
 3. Kapcsolat
 4. Vászonkép rendelés
 5. Ár-kalkulátor

  Általános szerződési feltételek

  Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Vászonkép Nyomda Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevevői, Szolgáltató által értékesített termékek vásárlói (a továbbiakban „Vásárló”) között létrejött jogviszonyt valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
  I. Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya

  1.A jelen https://vaszonnyomtatas.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal/Honlap/Webáruház”) üzemeltetője a Copynet Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1133 Budapest, Tutaj utca 6/b., Cégjegyzékszám: 01 09 189850, Adószám: 24927851-2-41, Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága , email elérhetősége: info@copynet.hu, normál díjas telefonszám: +36 30 473-8162, +36 1 237-0136).
  A Copynet Nyomdaipari Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

  2.A Szolgáltató a jelen weboldalon meghatározott szolgáltatások nyújtja, mely szolgáltatásnyújtás és igénybevétel feltételeit a jelen dokumentum rögzíti.

  3.Tárhelyszolgáltató:
  DiMa.hu Kft.  
  Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
  Elérhetősége: info@dima.hu 

  4. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzétételének napja, azaz 2020 május 29 napja.
  Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra vonatkoznak.

  5.A Vásárló a szolgáltatás igénybevételével, azaz a fizetési tranzakció befejezésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, továbbá, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  6.Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárló kifejezetten elfogadja. Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető legyen.

  7.Valamennyi szolgáltatásra és szerződéses jogviszonyra a szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
  II. A Szolgáltató által üzemeltetett https://vaszonnyomtatas.hu Webáruház

  8.A Szolgáltató üzemelteti https://vaszonnyomtatas.hu weboldalon található Webáruházat, amelyen keresztül a Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltatótól vászonkép nyomtatási szolgáltatásokat igénybevenni és a Vásárló egyedi kérése alapján elkészített képet, terméket (továbbiakban: Termék) megvásárolni.

  9.A Szolgáltató és a Vásárló között a szolgáltatás igénybevételére és a termék értékesítésre létrejött szerződést nem iktatja, a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett tranzakciós adatok igazolják.

  10.A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

  11.A Szolgáltató jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Webáruházat, a weboldal működését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

  12.A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

  13.A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

  14.A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

  15.A Weboldalon keresztül 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.

  16.A Vásárló a Felhasználással, tudomásul veszi, hogy a Weboldal a Szolgáltató által üzemeltett és karbantartott, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Vásárló számára elérhető. Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

  17.A Weboldalon megjelenő képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Szolgáltató tulajdonában/használati jogában álló szerzői jog által védett elemek. A Tartalmi és formai elemeket csak Szolgáltató előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.
  III. A Webáruházból történő vásárlás menete

  18.A vaszonkepnyomda.hu oldalon a Vásárló a saját maga által feltöltött, vagy a weblap Galéria fül alatt található képekből vászonkép nyomtatási szolgáltatást tud megrendelni a Szolgáltatótól.

  19.A https://vaszonnyomtatas.hu oldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele az on-line regisztrációs folyamat elvégzése. 

  20.A Weboldalon a Vásárló jogosult a Szolgáltató által kínált termékek kiválasztására, testreszabására és kosárba helyezésére. A Szolgáltató által kínált termékek lényeges tulajdonságait, így különösen a termék méretére, végeleges nézetre vonatkozó információkat Vásárlók megtekinthetik a Weboldalon a vásárlást megelőzően.

  21.A vászonképnyomtatás a Vásárló által a Weboldalra feltöltött kép vagy a weboldalon a Galéria fül alatt megtalálható képek alapján az egyedi alkalmazásban rendelhető meg.
  A megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy az általa feltöltött képek vonatkozásában felhasználási joggal/ tulajdonjoggal rendelkezik, annak weboldalra történő feltöltése, felhasználása harmadik személy jogát így különösen tulajdonjogát, személyes adatok védelméhez fűződő vagy személyiségi jogát nem érinti, nem sérti.

  22.A Szolgáltató a vászonkép nyomtatás során vállalja az alábbiakat:
  •A megkapott digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi.
  •A vászonképet a szolgáltató a megrendeléskor látott és a megrendeléskor kiküldött látványterv alapján készíti.
  •A Weboldalon megadott elrendezések mellett vállalja bármilyen egyedi igény megvalósítását is, amelyekre egyedi árajánlatot ad.
  •A megrendelt, kinyomtatott vászonképet 2 cm-s vakrámára feszíti, védőcsomagolásba helyezi.
  •Az elkészült vászonképet a Megrendelő részére személyesen átadja vagy alvállalkozó által (futárszolgálat) kézbesíti.

  23.Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által előállított termékek, vászonképek normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  24.Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza. Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

  25.A Vásárlónak a fizetési kötelezettséggel járó leadott megrendelés módosítására 1 óra áll rendelkezésére akként, hogy a Szolgáltatónak elektronikusan e-mail formájában (munka1@copynet.hu), vagy telefonon (06-30-4738162) jelzi a módosítási szándékát, és a rendelésével kapcsolatos módosításának részleteit.

  26.A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

  27.A megrendelés leadásakor van lehetősége kiválasztani a Vásárlónak hogyan kéri a termék kézbesítését. A weboldalon az egyes kézbesítési módok mellett a kézbesítés bruttó összegben megadott költségei feltüntetésre kerülnek. A fizetési tranzakciókor a Vásárló a termékért fizetendő teljes összeget látja, mely tartalmazza a Terméket, annak csomagolását és kézbesítését. A fizetési tranzakciókor feltüntetett összegen felül a Vásárlónak további költsége nem merül fel a Szolgáltató felé a megrendelt termék vonatkozásában.

  28.Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Vásárlókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

  29.A fizetési tranzakció megkezdése előtt a Vásárlónak szükséges megadni a számlázási címet és amennyiben a számlázási cím eltér a szállítás helyétől szükséges a szállítás címének megadása is. A Vásárlónak lehetősége van egyéb a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket megírni.
  A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges
  •Név
  •Számlázási cím
  •Szállítási cím
  •Telefonszám
  •E-mail cím
  Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  31.A megrendelés a fizetési folyamat lezárását követően kerül leadásra.  A fizetés az alábbiak szerint történhet:
  •Banki átutalás
  •Utánvétes fizetés átvételkor
  Az 50.000,- Ft, vagy a feletti vásárlás esetén a Szolgáltató előleg díjbekérőt állít ki a vételár 30%-áról. A díjbekérő kiegyenlítése banki átutalással történik. A Szolgáltató az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást. A végösszeg befizetésének határideje megegyezik a személyes átvétel, vagy a futárral történő kézbesítés időpontjának határidejével.

  32.A Vásárló megrendelése esetén a Szolgáltató a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz a visszaigazolás, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vásárló nem köteles a terméket megvásárolni.
  A Szolgáltató jelen pont szerinti visszaigazolása esetén szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

  33.A megrendelt termék Szolgáltató általi feladásának határideje a megrendelés visszaigazolásának vagy amennyiben a megrendelés a Felek közötti egyeztetést teszik szükségessé a megrendelés véglegesítésének időpontjától számított 4-5 munkanapon belül sor kerül. Az 50.000Ft, vagy a feletti vásárlás esetén az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást így a kézbesítés kezdete a gyártás napjával számítandó. A Szolgáltatónak fel nem róható okokból történő időbeli hátráltatás nem része a 4-5 munkanapnak.

  34.A termék kézhezvételére az alábbi lehetőségei vannak a Vásárlónak:
  •Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén található ügyfélszolgálaton (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 8/b.) vehető át hétfőtől péntekig előre egyeztetett időpontban. A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Vásárlót.
  •Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk, juttatja el a Vásárló által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik. Ha a Vásárló nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést (Flex szolgáltatás). Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető vagy a Vásárló – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Vásárlóra terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. A termék kiszállításának költsége terméktől és mérettől függően változhat, melyről a Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatást kap.

  35.Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vásárló a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.

  36.A Vásárló a megrendelt termék kiszállításának időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendeléskori árat fizeti meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció lezárulása) a megrendelést követően nem hat ki a megrendelt termék árára, kivéve, ha a megrendelt Termék gyártásához a megrendelés pontosítás/módosítás szükséges és Vásárló hibájából a megrendelés pontosításra/módosításra a Szolgáltató által meghirdetett akció lezártát követő legkésőbb 72 órán belül nem kerül sor.
  Amennyiben a megrendelés pontosítása/módosítása szükséges Szolgáltató megkeresi a Vásárlót és megkeresésben tájékoztatja arról, hogy milyen határidőben van lehetősége a pontosítások/módosítások megtételére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy amennyiben a megkeresésben megjelölt határidő eredménytelenül telik el, azaz a Vásárló késedelembe esik a Szolgáltató mentesül a kedvezményes áron felajánlott teljesítése alól és a rendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális ár válik érvényessé a megrendelt Termék vonatkozásában.
  Amennyiben a késedelembe esett Vásárló megrendelt Termék megrendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális árát kifogásolja a Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy a szerződéstől elálljon.
  IV. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

  37.A Szolgáltató a jelen pontban található információk megadásával tájékoztatja a Vásárlót az általa nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-nak megfelelően.
  A Szolgáltató biztosítja a Vásárló részére a vásárlást megelőzően az alábbiak adatok, információk megismerését.
  •A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságai a termék kiválasztását megelőzően megismerhetőek. A Szolgáltató által a vásárlásra felkínált termék mellett közvetlenül megtalálhatók a Termékre vonatkozó információk.
  •A Szolgáltató neve, székhelye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a Szolgáltató üzleti tevékenységének címe az ÁSZF 1. pontjában megtalálható.
  •A Vásárló a megrendelt/megvásárolt Termékkel kapcsolatos panaszát az ÁSZF 1. pontjában megtalálható Szolgáltató bármely elérhetőségén kezdeményezheti.
  •A Szolgáltató által vásárlásra felkínált Termék díja a Termék mellett jól láthatóan kerül feltüntetésre. A feltüntetett díj tartalmazza a fizetendő ÁFA összegét a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban.
  •A Vásárló által kiválasztott Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a Weboldal „kosár” füle tartalmazza. A kosárban található a kiválasztott Termék előnézete, megnevezése megjelölve a Termék bruttó vételárát. A kosárban feltüntetett bruttó árakon felül Vásárlónak szállítási díj költsége merülhet fel, amelyről a fizetési tranzakció megindítását megelőzően tájékoztatást kap. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak a jelen pontban rögzítetteken túlmenő kötelezettségei nincsenek.
  •A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termék vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
  •A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre, időtartama jön létre, amely a Termék kézbesítésének időtartamához igazodik. A létrejött szerződés határozatlan időtartamúvá nem alakul át. A Szolgáltató határozatlan időre szóló szolgáltatást magában foglaló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz.
  •A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárló részére, hogy az ÁSZF 1. pontban található elérhetőségein tájékoztatást kérjen a szolgáltatásival, a megvásárolni kívánt Termékkel kapcsolatosan. Telefonos megkeresésre munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00-19:00 óráig van lehetőség. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatásokat nem alkalmaz, a telefonos elérhetősége nem emelt díjas.
  •A fizetési tranzakció jóváírását követően a Szolgáltató a Vásárló részére visszaigazolást küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre.
  •A megrendelést követően a Szolgáltató elkészíti a megrendelt egyedi terméket, melyet a Vásárló személyesen vehet át előzetesen egyezetett időpontban vagy a futárszolgálat kézbesíti a Vásárló részére a Vásárló által megadott szállítási címre. A Termék kézbesítésének határidejét a visszaigazoló email tartalmazza.
  •A megvásárolt Termékek esetében a Vásárló az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződés tárgya olyan termék, amely nem előre gyártott, amelyet a fogyasztó, azaz a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő és amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  A Vásárló azonban jogosult a megrendelést/a vásárlást a fizetési tranzakció megindítását megelőzően bármikor, következmények nélkül megszakítani.
  •A Szolgáltató által értékesített Termékekre jótállási kötelezettség nem terjed ki.
  •A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, illetve egyéb magatartási kódexnek nem veti alá magát.
  •Szolgáltató nem kér a Vásárlótól letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
  •A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való vonatkozó együttműködési képességéről a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja:
  Az weboldalon található adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmak merevlemezen kerülnek tárolásra, megfelelő szintű tikosítással a szervereken, úgy hogy a rendszeres mentésnek köszönhetően, amennyiben probléma merül fel az adattartalmak visszaállíthatóak.
  •A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó információk az ÁSZF VI. pontja tartalmazza.
  •A panaszkezelésre, valamint a jogérvényesítésre vonatkozó jogok az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.
  V.Kellékszavatosság, termékszavatosság

  38.Vásárló a Termék kézhezvételét követően, a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.

  39.A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a Szolgáltatóval szemben.
  A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója, a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
  Vásárló a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  •Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára a Vásárló általi más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  •Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló által a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló.

  40.A megrendelt termék hibája esetén Vásárló választása szerint – a 39. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  A termékszavatosság azt jelenti, hogy a Szolgáltató által a Vásárlónak eladott termék hibája esetén a Vásárló a gyártóval szemben termékszavatossági igénnyel élhet.
  Termékszavatossági igényként a Vásárló a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  •a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  •a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  •a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  41.Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  VI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

  42.A Vásárló a Szolgáltató által értékesített Termék, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Copynet Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
  székhelye: 1133 Budapest, Tutaj utca 6/b. 
  email elérhetősége: munka1@copynet.hu
  normál díjas telefonszám: +36 30 473-8162, +36 1 237-0136

  43.A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

  44.A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  45.Amennyiben a Vásárló jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu

  46.Amennyiben Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
  Amennyiben Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

  Online vitarendezési platform ODR link:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr

  - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

  - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Pest Megyei Békéltető Testület

  Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240

  Telefon: 06-1-269-0703

  Fax: 06-1-269-0703

  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  - Bírósági eljárás kezdeményezése

  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  Szolgáltató a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.


  Címünk

  Copynet Nyomdaipari Kft. 

  1135 Budapest,
  Reitter Ferenc u. 8/b

  Nyitvatartás: H-P 8.30 - 17.00

  Kapcsolat

  +36 30 473-8162

  +36 1 237-0136

  munka1@copynet.hu

  vaszonnyomtatas.hu ® 2018
  Rendben
  Feltöltés/